На мал. зображено графік залежності модулів швидкості від часу для трьох тіл, що рухаються прямолінійно. Який з графіків відповідає рівноприскореному руху, при якому вектор прискорення напрямленний протилежно вектора швидкості.
____________________________________________________________________________
На рис. изображен график зависимости модулей скорости от времени для трех тел, движущихся прямолинейно. Какой из графиков соответствует равноускоренном движения, при котором вектор ускорения напрямлення противоположно вектору скорости.

  • 3 график соответствует равноускоренному движению, при котором вектор ускорения  направлен противоположно  вектору скорости, т.к.  скорость 
    уменьшается, а это означает, что тело останавливается,  при торможении ускорение направлено в сторону, противоположную движению.